《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

細漢ê 時chūn

會記得細漢ê 時chūn 若tú著歇睏日,goán 兄妹á tiāⁿ- tiāⁿ相招做夥tńg 去a-má tau chhit-thô。

Goán a-má ka-tī 1個tòa tī庄腳,ta̍k-pái 看goán tńg去lóng 真歡喜,chhoân 真chē mi̍h 件hō͘ goán 食。厝邊m̄ 是親chiâⁿ就是親堂á,有真chē gín-á 伴,會sái 講,去a-má tau 有食koh 有 lia̍h。

Goán a-má tau 種chiâⁿ chē 果子,有釋迦、lián-bū、gêng-géng、葡萄、ná-pa̍t-á,四邊koh 種燈á 花做籬笆,埕尾種1 chhok 竹á,雞母chhōa 雞á kiáⁿ tī 竹á腳 tok粟,一寡cha-po͘ gín-á chiâⁿ gia̍t,刁工gia̍h 掃帚kā 雞á 趕來koh 趕去,hō͘ kui陣雞á 沿路ko̍k-ko̍k 叫,沿路走沿路飛,實在真心適。

門口埕東pêng 有二欉lián-bū,ta̍k 年lóng 生真厚,lián -bū 若大出,親chiâⁿ五十大細漢chiâu tín 動,大hàn ê 負責挽,細漢gín-á kōaⁿ 鉛桶sîn。Khah kē ê就gia̍h 椅頭á koeh腳,khah koân ê 挽bē 著,就用竹篙thuh,iah 是用絞ê。有tang 時á 無thuh 著lián-bū,soah thuh 著烏sô-sô ê刺毛á 蟲,腳手慢鈍閃無離ê,hō͘刺毛á 蟲lak tiàm 身軀,liam-mi就癢kah 擋bē tiâu。M̄-koh lián-bū 真甜、真好食,大家m̄ 驚死koh 繼續挽。

A-má tau 頭前有1條溪á,溪岸有一寡石頭。熱人ê 時,細漢gín-á 穿短褲chat-á,tī 水khah 淺ê 所在lia̍h 魚、hò͘ 蝦á、摸蜊á,tiāⁿ-tiāⁿ sńg kah kui 身軀tâm-kô͘-kô͘,正港是「一兼二顧,摸蜊á 兼洗褲」。Khah 大漢ê 初中生、高中生,就划竹排á sńg,有ê kui-khì褪衫比賽泅水,有ê會藏水bih,有ê 頭浮tī 水面做狗á泅,hiông-hiông 若有水蛇bùn出來,大家就走kah póe 尾溜。另外1 pêng有幾個cha-bó͘ 人正手gia̍h 1枝柴棍á,tò 手kōaⁿ 1籠衫á 褲,各人揀1塊大石頭,ná 洗衫ná 開講。溪á 頂koân 有1 pán 橋,óa 橋邊tah 1隻水車,cha-po͘ khah 有力,輪流踏水車。

Goán a-má tau ê 門口埕真闊,稻á 若收了,厝邊頭尾lóng 來借大埕曝粟,大家ná 曝粟ná 講笑詼;ná 趕粟鳥á ná 注意天氣變化,看著天烏陰teh-beh 落雨,大家趕緊kā粟á 掃kui 堆,用布袋té起來,大家tàu-saⁿ-kāng 扛入去厝內,若無,tú 著西北雨淋tâm去就害liú-liú lo͘h。

有1 pái,hia teh 鬧熱,我放學了後,中晝tǹg 食飽,kā a母討五角銀,ka-tī一個先去縣政府頭前ê 車牌á腳等車。等1 tah 久á 車就來a,大家lóng上車了後,車就駛tín 動lo͘h,車掌開始隨個á 隨個收車錢。Tio̍h 我ê 時,我就kā五角銀lu hō͘ i,hit 個車掌小姐目chiu lió 1下就講:「Gín-á,koh 欠五角。」我m̄ 相信:「Mài 騙我,頂禮拜chiah 坐過leh!」I 講:「無騙你,今á 日開始起價。」聽了後,kui 個人lóng gāng去。Ta̍k-pái 去a-má tau,tńg來ê 車錢lóng 是a-má hō͘我ê,身軀無半sián 錢,beh án-chóaⁿ?Khiā tī 我後壁一個phāiⁿ 冊包ê 學生看我gāng-gāng、tiām-tiām khiā leh,就替我出。坐差不多十外分a,看著路邊ê 水壩,khah 緊kā 司機講beh 落車。落車了後,chhōe 近路行細條田岸路,行到a-má tau,iáu chiâⁿ早leh,工人chiah teh 搭戲棚á niâ。我行入去灶腳,a-má tng teh 無閒,叫我té 1碗米苔目食。米苔目食了,無tāi-chì 做,我就sì-kè se̍h,sì-kè sô。

Beh 暗á大家gia̍h椅頭á、搬椅liâu 坐tiàm 戲棚腳等看子弟戲。平常時á,讀冊ê 讀冊、食頭路ê 食頭路,作穡ê作穡,tú 著庄內鬧熱、拜拜ê 時,大家功夫盡展,有ê pûn 烏ta̍t-á、有ê pûn鼓吹、有ê pûn 洞簫、有ê phah 鑼、有ê lòng 鼓、有ê 演戲,看起來不止á 有pān,chiâⁿ 實烏矸á té 豆油──無tè 看。演子弟戲ê,lóng 是tòa kāng庄ê,大家lóng 熟sāi,大家出場,戲棚腳就 開始ioh,ioh hit 個是siáⁿ 人,有ê 人bōe-chēng 開嘴,chhím 出來就hông ioh著,打扮女裝ê 唱到beh 落台也ioh bē 出來。Khah chih-chuh ê 刁工tiàm 下腳叫in ê 名,弄hō͘ in 笑,beh hō͘ in 緊張,有tang時á hiông-hiông bē 記得台詞,tī 邊á ê khah 緊tàu 講,jú chē 人thut箠,大家感覺jú心適。

日子過kah 真緊,1目nih 幾nā十年a。頂禮拜駛車去開會,tò-tńg來順續oat 入去Kháu-chng。溪岸用紅毛塗khōng kah 真堅固,水kāng 款leh 流,m̄知án-chóaⁿ,心肝內總是感覺無鄉土味a!(作者tī彰化國中教冊,chit篇是彰化縣國中教師台語進階班學員ê作品)