《BONG報bong2選》

| | | 轉寄

對時間ê感覺kap國中時ê回憶

九月初,趁學校iáu-bōe開學ê時,我去看我國中時代ê老師,khiā tī hit間國中ê面前,我心肝內底想chiok chē,hit時我iáu koh是一個國中生,想bē到時間過了chiok緊,不知不覺當中,我已經是一個大學生,原來國中到大學是 hiah-ni̍h 緊。Hām我ê老師mā感覺時間過了chiok緊,因為i教學生一冬教過一冬,i mā有kāng款ê感覺。

這就ká-ná昨日我iáu是一個國中生,今á日soah變做一個大學生,我ê老師koh講上恐怖ê tāi-chì是我ê面lóng無大漢,我外表看起來猶原koh是一個gín-á,kah國中生kāng款少年。我國中時代ê老師,有ê chit-má已經退休,mā有一位因為結婚ê關係去米國。In lóng認為教冊是一件chiok thiám ê tāi-chì,所以年資若到,in lóng退休,lóng想beh khah早歇睏,mā會sái趁身體健康ê時chūn出去chhit-thô。而且chit-má ê gín-á無好教,有ê 家長koh kā原本in應該做ê tāi-chì sak hō͘學校。

國中時代ê我,tī老師ê心目中,是一個真認真、真乖ê學生,因為我teh 上課ê時chūn lóng有專心聽老師teh講ê mi̍h件mā有專心teh寫筆記,我ê成績tī goán班mā算bē-bái,tak個老師lóng對我特別好,mā 有同學認為老師大細心,有ê時chūn若是有人beh欺負我ê時chūn,lóng有老師kā我tàu-saⁿ-kāng替我解圍,in認為我是gín-á,有siáⁿ-mih tāi-chì in替我處理就好。M̄-koh,我 chit-má已經是一個大人,萬項tāi-chì lóng ài ka-tī來。

會記得我國中ê時chūn,tī學校講台語,老師lóng講我chiok故意,而且koh kā我講『請說國語』,因為in受ê教育教in講華語chiah是主流,in chiah會無愛聽著學生tī學校講台語(雖然我hit個年代tī學校講台語m̄免罰錢kap掛狗牌á),chit-má soah o-ló我台語講了bē-bái。真正是時代無kâng,時代teh變。

M̄管án-chóaⁿ講,我認為大家ài珍惜身軀邊ê人,時間若過就無可能tńg來,親像我有chiok chē話想beh kap我國中時代ê音樂老師N̂g,Bûn-gio̍k老師講,但是i已經嫁去美國,想beh chhōe i講話已經無機會。我想beh kap我國中時代ê地理老師Ông,Tek-an老師講話mā無機會,因為i已經退休。人lóng是án-ne失去chiah知iáⁿ 以早lóng無leh珍惜。Tùi chit-má開始ài珍惜身軀邊所有ê一切,chiah bē時到後悔。


(作者是中山醫學大學台灣語文學系4年ê學生)