《巴克禮普世版聖經「漢羅+Ruby」試讀本》

| | | 轉寄

巴克禮普世版(試讀本) 路加福音第十二章

警 戒(kéng-kài)假好(ké-hó)ê(lâng) ((thài)10:26-27)
1 Hit()(kúi)()(bān)(lâng)聚 集(chū-chi̍p)óa(lâi)致到(tì-kàu)互 相(hō͘-siōng)thún(ta̍h)耶穌(iâ-so͘)(chiū)對門徒(tùi bûn-tô͘)(kóng):「Lín tio̍h持 防(tî-hông)法 利賽 派(hoat-lī-sài-phài)ê(lâng)ê(kàⁿ)就是(chiū-sī)in ê假好(ké-hó)。」2無 一 項(bô chi̍t-hāng)蓋 密(khàm-ba̍t)ê tāi-chì bē露 現(lō͘-hiān)每 一 項(múi chi̍t-hāng)祕密(pì-bi̍t)ê tāi-chì到時(kàu-sî)mā lóng(ē)hō͘(lâng)知 影(chai-iáⁿ)。3所以(só͘-í)lín tī烏暗 中(o͘-àm-tiong)所 講(só͘ kóng)ê,(ē)光 明 中(kng-bêng tiong)hō͘(lâng)(thiaⁿ)tio̍h;lín tī房 間 內(pâng-keng lāi)耳 孔邊(hīⁿ-khang-piⁿ)所 講(só͘ kóng)ê,(ē)hō͘(lâng)厝 尾 頂(chhù-bóe-téng)公 開(kong-khai)宣 布(soan-pò͘)。」

Tio̍h敬 畏(kèng-ùi)上 主(siōng-chú) ((thài)10:28-31)
4「(góa)ê朋 友(pêng-iú)ah,(góa)kā lín(kóng)害死(hāi-sí)lín ê身 軀(seng-khu)了 後(liáu-āu)bē-tàng koh(tùi)lín做 啥 物(chò siáⁿ-mi̍h)ê(lâng),lín m̄(bián)(kiaⁿ)。5(góa)beh指示(chí-sī)lín tio̍h敬 畏(kèng-ùi)(siáⁿ)(khoán)(lâng),lín tio̍h敬 畏(kèng-ùi)上 主(siōng-chú)(i)hō͘(lâng)()了 後(liáu-āu)koh有 權 柄(ū koân-pèng)(lâng)hiat落去(lo̍h-khì)地獄(tē-ga̍k)()lah,(góa)kā lín(kóng):tio̍h(kiaⁿ)Hit(ūi)
6「五 隻(gō͘-chiah)雀 鳥(chhek-chiáu)á kám m̄()()兩 角(nn̄g-kak)(gîn)?tī上 主(siōng-chú)ê面 前(bīn-chêng)(liân)一 隻(chi̍t-chiah)都無(to bô)記得(kì-tit)。7(liân)lín ê頭 毛(thâu-mn̂g)(to)lóng有算 過(ū sǹg-kòe)。M̄免 驚(bián kiaⁿ),lín()hiah-ê雀 鳥(chhek-chiáu)á koh-khah貴 重(kùi-tiōng)。」

公 開(kong-khai)承 認(sêng-jīn)基督(ki-tok) ((thài)10:32-33;12:32;10:19-20)
8「(góa)kā lín(kóng),tī(lâng)ê面 前(bīn-chêng)承 認(sêng-jīn)(góa)ê,人 子(jîn-chú)上 主(siōng-chú)ê天使(thiⁿ-sài)面 前(bīn-chêng),mā(ē)(i)承 認(sêng-jīn)。9 M̄-koh tī(lâng)ê面 前(bīn-chêng)無承 認(bô sêng-jīn)(góa)ê,tī上 主(siōng-chú)ê天使(thiⁿ-sài)面 前(bīn-chêng),mā()beh kā(i)承 認(sêng-jīn)。」
10「(lâng)若講 話(nā kóng-ōe)攻 擊(kong-kek)人 子(jîn-chú)ê,iáu會得(ē tit)tio̍h赦 免(sià-bián),m̄-koh若是(nā-sī)褻 瀆(siat-to̍k)聖 神(sèng-sîn)ê,(chiū)(tit)tio̍h赦 免(sià-bián)。」11(lâng)若押(nā ah)lín去 到(khì kàu)會 堂(hōe-tn̂g),á()統 治 者(thóng-tī-chiá)kah官 員(koaⁿ-oân)ê面 前(bīn-chêng),lín m̄(bián)煩 惱(hoân-ló)beh án(chóaⁿ)辯 解(piān-kái),á()tio̍h(kóng)啥 物(siáⁿ-mi̍h)。12因為(in-ūi)到時(kàu-sî)聖 神(sèng-sîn)會教(ē kà)lín,tio̍h(kóng)啥 物(siáⁿ-mi̍h)(ōe)。」

(gōng)財 主(châi-chú)ê譬喻(phì-jū)
13眾 人(chèng-lâng)中 間(tiong-kan)有一個(ū chi̍t-ê)財 主(châi-chú)耶穌(iâ-so͘)(kóng):「老師(lāu-su)(chhiáⁿ)()(kiò)(góa)ê兄弟(hiaⁿ-tī)kah(góa)(pun)家伙(ke-hóe)。」14 M̄-koh耶穌(iâ-so͘)(i)(kóng):「()chit-ê(lâng)啥 人(siáⁿ-lâng)設立(siat-li̍p)(góa)(chò)lín ê審 判 官(sím-phòaⁿ-koaⁿ),á()(chò)(pun)家伙(ke-hóe)ê公 親(kong-chhin)?」15耶穌(iâ-so͘)就 對(chiū tùi)群 眾(kûn-chiòng)(kóng):「Tio̍h謹慎(kín-sīn),tio̍h約 束(iok-sok)家己(ka-kī),tio̍h持 防(tî-hông)各 種(kok-chióng)ê貪 心(tham-sim)因為(in-ūi)(lâng)ê活 命(oa̍h-miā)價值(kè-ta̍t)()介 在(kài-chāi)(i)所 積 聚(só͘ chek-chū)ê財 產(châi-sán)。」16然 後(jiân-āu)耶穌(iâ-so͘)用 譬喻(ēng phì-jū)(tùi)in(kóng):「有一個(ū chi̍t-ê)好 額 人(hó-gia̍h-lâng)(i)ê田 園(chhân-hn̂g)真 豐 收(chin hong-siu)。17(i)想 來(siūⁿ-lâi)想 去(siūⁿ-khì)(kóng):『(góa)無夠(bô-kàu)所 在(só͘-chāi)thang(tún)(góa)ê五 穀(ngó͘-kok),taⁿ beh án(chóaⁿ)?』18 Koh(kóng):『(góa)tio̍h án-ne(chò)(góa)beh kā粟 倉(chhek-chhng)拆 掉(thiah-tiāu)koh(khí)khah大 間(tōa-keng),thang(lâi)(góa)ê五 穀(ngó͘-kok)kah財 物(châi-bu̍t)lóng(tún)tòa hia。19然 後(jiân-āu)mā beh對我(tùi góa)ê靈 魂(lêng-hûn)(kóng):『靈 魂(lêng-hûn)ah,()有積 聚(ū chek-chū)(chin)chē財 物(châi-bu̍t),thang(chò)(chin)chē()ê路用(lō͘-ēng)。Taⁿ清 閒(chheng-êng)ā,(lâi)lim(chia̍h)來 享 受(lâi hiáng-siū)!'』20 M̄-koh上 主(siōng-chú)(i)(kóng):『戇 人(gōng-lâng)ah,今暝(kim-mê)beh對你(tùi lí)(thó)()ê性 命(sèⁿ-miā)()所 積 聚(só͘ chek-chū)ê財 產(châi-sán)beh(lâu)hō͘啥 人(siáⁿ-lâng)?』21 Án-ne(ūi)tio̍h家己(ka-kī)積 聚(chek-chū)財 寶(châi-pó)()hō͘上 主(siōng-chú)看 做(khòaⁿ-chò)好 額(hó-gia̍h)ê(lâng),mā()仝 款(kāng-khoán)。」

信 靠(sìn-khò)上 主(siōng-chú) ((thài)6:25-34)
22 Koh對門徒(tùi bûn-tô͘)(kóng):「所以(só͘-í)(góa)kā lín(kóng),m̄-thang(ūi)tio̍h性 命(sèⁿ-miā)操 煩(chhau-hoân)beh(chia̍h)啥 物(siáⁿ-mi̍h),á()(ūi)tio̍h lín ê身 軀(seng-khu)操 煩(chhau-hoân)beh穿(chhēng)啥 物(siáⁿ-mi̍h)。23因為(in-ūi)性 命(sèⁿ-miā)()食 物(chia̍h-mi̍h)khah重 要(tiōng-iàu)身 軀(seng-khu)()衫 褲(saⁿ-khò͘)khah價值(kè-ta̍t)。24 Lín(khòaⁿ)烏鴉(o͘-a),in雖 然(sui-jiân)無 種 作(bô chèng-choh)無 收 成(bô siu-sêng),mā無 倉 庫(bô chhng-khò͘)無 粟 倉(bô chhek-chhng)上 主(siōng-chú)iáu-koh teh kā in養 飼(ióng-chhī)。Lín kám無比(bô pí)hiah-ê(chiáu)á khah貴 重(kùi-tiōng)?25 Lín kám有人(ū lâng)想 講(siūⁿ-kóng)操 煩(chhau-hoân)ē-tàng hō͘家己(ka-kī)ê性 命(sèⁿ-miā)(ke)(oa̍h)一時(chi̍t-sî)á()?26 Taⁿ lín既然(kì-jiân)(liân)chiah-ni̍h細 項(sè-hāng)tāi-chì(to)無法 度(bô͘-hoat-tō͘)(chò),ná-tio̍h操 煩(chhau-hoân)其他(kî-tha)ê tāi-chì?27 Lín(sió)想 看(siūⁿ khòaⁿ)māi lè,百 合 花(pek-ha̍p-hoe)án(chóaⁿ)teh大 叢(tōa-châng)?In無勞苦(bô lô-khó͘)無 紡 織(bô pháng-chit),m̄-koh(góa)kā lín(kóng),tng所羅門(só͘-lô-bûn)siōng榮 華(êng-hôa)富貴(hù-kùi)ê()(i)所 穿(só͘ chhēng)ê(saⁿ)to無比(bô pí)chiah-ê(hoe)ê一蕊(chi̍t-lúi)khah súi。28 Taⁿ山 裡(soaⁿ-ni̍h)ê(chháu)(kin)á(ji̍t)teh(oa̍h)(bîn)á(chài)to̍h hō͘(lâng)hiat落去(lo̍h-khì)火爐(hóe-lô͘)上 主(siōng-chú)iáu-koh án-ne teh kā in打扮(tá-pān),lín ná(ē)chiah-ni̍h無信 心(bô sìn-sim)?29所以(só͘-í)lín m̄-thang kan-tāⁿ teh(siūⁿ)beh(chia̍h)啥 物(siáⁿ-mi̍h)beh lim啥 物(siáⁿ-mi̍h),mā m̄-thang操 煩(chhau-hoân)。30因為(in-ūi)chiah-ê lóng()chit世間(sè-kan)ê未信 者(bī-sìn-chiá)(só͘)teh(kiû)ê。Lín ê天父(thiⁿ-pē)(chai)lín需要(su-iàu)chiah-ê物 件(mi̍h-kiāⁿ)。31顛倒(tian-tò)tio̍h tāi(seng)追求(tui-kiû)上 主 國 度(siōng-chú kok-tō͘),chiah-ê物 件(mi̍h-kiāⁿ)ē順 續(sūn-sòa)賞賜(siúⁿ-sù)hō͘ lín。」

天 頂(thiⁿ-téng)ê財 富(châi-hù) ((thài)6:19-21)
32 Lín chiah-ê細細(sè-sè)ê羊 群(iûⁿ-kûn),m̄(bián)(kiaⁿ)因為(in-ūi)lín ê天父(thiⁿ-pē)歡 喜(hoaⁿ-hí)(i)ê國度(kok-tō͘)hō͘ lín。33 Tio̍h()lín ê財 產(châi-sán)來賑 濟(lâi chín-chè)sàn-chhiah(lâng)。Tio̍h(ūi)lín家己(ka-kī)準 備(chún-pī)(phòa)ê錢袋(chîⁿ-tē)á,來積 聚(lâi chek-chū)(ēng)(liáu)ê財 寶(châi-pó)天 頂(thiⁿ-téng)。Tī hia無 賊(bô chha̍t)á會來(ē lâi)(thau)the̍h,mā bē有 蟲(ū thâng)(chiù)。34因為(in-ūi)lín ê財 寶(châi-pó)tī tó(ūi),lín ê(sim)會去(ē khì)tī hia。」

謹慎(kín-sīn)Thèng(hāu)ê奴僕(lô͘-po̍k)
35 Lín ê(saⁿ)tio̍h穿(chhēng)好勢(hó-sè),lín ê(teng)tio̍h(tiám)hō͘ to̍h。36 Lín tio̍h親 像(chhin-chhiūⁿ)(lâng)teh thèng(hāu)in ê主 人(chú-lâng)tùi婚 宴(hun-iàn)tńg(lâi)主 人(chú-lâng)tńg到位(kàu-ūi)一下(chi̍t-ē)phah(mn̂g)thang隨時(sûi-sî)(i)(khui)。37主 人(chú-lâng)tńg來 看(lâi-khòaⁿ)tio̍h in醒 醒(chhéⁿ-chhéⁿ),hiah-ê奴僕(lô͘-po̍k)真有(chin ū) 福 氣(hok-khì)(góa)實 在(si̍t-chāi)kā lín(kóng)主 人(chú-lâng)(ē)家己(ka-kī)(saⁿ)穿(chhēng)好勢(hó-sè),hō͘ in坐 桌(chē-toh)(lâi)kā in伺候(sū-hāu)。38 Kiám-chhái主 人(chú-lâng)(ē)半 暝(pòaⁿ-mê)á()(thiⁿ)phú(kng)ê()tńg(lâi)(khòaⁿ)tio̍h in醒 醒(chhéⁿ-chhéⁿ),hiah-ê奴僕(lô͘-po̍k)真有(chin ū) 福 氣(hok-khì)。39主 人(chú-lâng)若 知(nā chai)(chha̍t)á tang()會來(ē lâi)(i)(chiū)tiuⁿ-tî,一定(it-tēng)bē hō͘(chha̍t)á入來(ji̍p-lâi)(i)ê(chhù)這是(che sī)lín知 影(chai-iáⁿ)ê tāi-chì。40所以(só͘-í)lín mā tio̍h準 備(chún-pī)便 便(piān-piān)因為(in-ūi)人 子(jîn-chú)(ē)tī lín(siūⁿ)(kàu)ê()chūn來臨(lâi-lîm)。」

忠 實(tiong-si̍t)kah無 忠 實(bô tiong-si̍t)ê管 家(koán-ke) ((thài)24:45-51)
41彼得(pí-tek)(kóng):「(chú)ah,()chit-ê譬喻(phì-jū)()teh(tùi)阮 講(goán kóng),á()(tùi)群 眾(kûn-chiòng)?」42(chú)(kóng):「啥 人(siáⁿ-lâng)()盡 忠(chīn-tiong)koh機 巧(ki-khiáu)ê管 家(koán-ke)就是(chiū-sī)主 人(chú-lâng)交帶(kau-tài)(i)來管 理(lâi koán-lí)其他(kî-tha)ê奴僕(lô͘-po̍k)照 時(chiàu-sî)分 配(hun-phòe)食 物(chia̍h-mi̍h)hō͘ in hit-ê(lâng)。43主 人(chú-lâng)tńg來 看(lâi-khòaⁿ)tio̍h(i)有 照(ū chiàu)交帶(kau-tài)去 做(khì chò),hit-ê奴僕(lô͘-po̍k)真有(chin ū) 福 氣(hok-khì)!44(góa)實 在(si̍t-chāi)kā lín(kóng)主 人(chú-lâng)會派(ē phài)(i)來管 理(lâi koán-lí)(i)所有(só͘ ū)ê財 產(châi-sán)。45 Hit-ê奴僕(lô͘-po̍k)()心 內(sim-lāi)想 講(siūⁿ-kóng)(góa)ê主 人(chú-lâng)(ē)khah(bān)chiah tńg(lâi)(chiū)phah其他(kî-tha)ê奴僕(lô͘-po̍k)kah女婢(lú-pī) 女婢,lim(chia̍h)koh酒 醉(chiú-chùi)。46主 人(chú-lâng)(i)(siūⁿ)(kàu)ê()chūn tńg(lâi)主 人(chú-lâng)(ē)重 重(tāng-tāng)(i)刑 罰(hêng-hoa̍t),hō͘(i)kah hiah-ê無 忠 實(bô tiong-si̍t)ê(lâng)(siū)仝 款(kāng-khoán)ê刑 罰(hêng-hoa̍t)。47奴僕(lô͘-po̍k)知 影(chai-iáⁿ)主 人(chú-lâng)ê意思(ì-sù)(khiok)()去準 備(khì chún-pī),á是無(sī-bô)(chiàu)主 人(chú-lâng)ê意思(ì-sù)去 做(khì chò)(i)一定會(it-tēng ē)hō͘主 人(chú-lâng)phah kah(chin)thiám。48 M̄-koh()(chai)主 人(chú-lâng)ê意思(ì-sù)去 做(khì chò)應 該受(eng-kai siū)phah ê tāi-chì,(i)會受(ē siū)phah khah(chió)(ē);hō͘(i)khah-chē ê(lâng),ē tùi(i)the̍h khah-chē;交 託(kau-thok)(i)khah-chē ê(lâng)(ē)(i)要求(iau-kiû)khah-chē。」

(in)為耶穌(ūi iâ-so͘)引起(ín-khí)ê分 裂(hun-lia̍t) ((thài)10:34-36) 49「(góa)(lâi)()beh用 火(ēng hóe)tàn tī地 上(tē-chiūⁿ)(hóe)()to̍h起來(khí-lâi),m̄(chai)gōa-ni̍h-á()?50我有(góa ū)應 該受(eng-kai siū)ê洗禮(sé-lé),hit-ê洗禮(sé-lé)Iáu(bōe)完 成(oân-sêng)以 前(í-chêng)(góa)tio̍h艱 苦(kan-khó͘)kah啥 物(siáⁿ-mi̍h)程 度(thêng-tō͘)?51 Lín想 講(siūⁿ-kóng)(góa)(lâi)()beh hō͘地 上(tē-chiūⁿ)和 平(hô-pêng)(góa)kā lín(kóng),m̄()顛倒(tian-tò)()冤家(oan-ke)。52 Tùi taⁿ以後(í-āu)一 家(chi̍t-ke)(gō͘)(lâng)會冤家(ē oan-ke)三個(saⁿ-ê)kah兩個(nn̄g-ê)冤家(oan-ke)兩個(nn̄g-ê)kah三個(saⁿ-ê)冤家(oan-ke)。53()kah kiáⁿ,kiáⁿ kah()老母(lāu-bú)kah cha-bó͘-kiáⁿ,cha-bó͘-kiáⁿ kah老母(lāu-bú),ta-ke kah(i)ê新婦(sin-pū)新婦(sin-pū)kah ta-ke,in lóng會冤家(ē oan-ke)

了 解(liáu-kái)Hit-ê()ê兆 頭(tiāu-thâu) ((thài)16:2-3)
54耶穌(iâ-so͘)koh(tùi)群 眾(kûn-chiòng)(kóng):「Lín(khòaⁿ)tio̍h(hûn)tùi西(sai)pêng起來(khí-lâi),lín就 講(chiū kóng):『Beh落雨(lo̍h-hō͘)』,果 然(kó-jiân)就 落雨(chiū lo̍h-hō͘)。55 Lín(khòaⁿ)tio̍h(thàu)南 風(lâm-hong)ê(),lín就 講(chiū kóng):『Beh燒 熱(sio-joa̍h)ā。』(chiū)真 正(chin-chiàⁿ)燒 熱(sio-joa̍h)起來(khí-lâi)。56 Lín chiah-ê假好(ké-hó)ê(lâng),lín(to)會曉(ē-hiáu)判 斷(phòaⁿ-toàn)(thiⁿ)kah()ê景 象(kéng-siōng),ná bē(hiáu)判 斷(phòaⁿ-toàn)chit-ê時期(sî-kî)?」

Tio̍h Kah控 告(khòng-kò)()ê(lâng)和解(hô-kái) ((thài)5:25-26)
57「Lín ná(ē)()beh家己(ka-kī)判 斷(phòaⁿ-toàn)是非(sī-hui)?58若有人(nā ū lâng)()()去見(khì kìⁿ)官 府(koaⁿ-hú),iáu tī路裡(lō͘-ni̍h)ê(),tio̍h設 法(siat-hoat)kah(i)和解(hô-kái)若無(nā-bô)(i)(ē)(thoa)()去見(khì kìⁿ)審 判 官(sím-phòaⁿ-koaⁿ)審 判 官(sím-phòaⁿ-koaⁿ)(ē)()(kau)hō͘法 警(hoat-kéng)續 落 去(sòa lo̍h-khì)法 警(hoat-kéng)(ē)()關 落 監(koaiⁿ lo̍h-kaⁿ)。59(góa)你講(lí kóng)最 後(chòe-āu)ê一 錢 五厘(chi̍t-sián-gō͘-lî)若無(nā-bô)(hêng)清 楚(chheng-chhó)()絕 對(choa̍t-tùi)bē-tàng tùi監 裡(kaⁿ-ni̍h)出 來(chhut-lâi)。」