《CTT出頭天園地》

| | | 轉寄

Ô͘-phiⁿ Tek-úi..湖邊蘆竹

br>        賴仁聲tī 第一任太太過身時所寫


Tī Ka-lī-lī ô͘-piⁿ lô͘-tek, Ki-hio̍h bô͘-sēng chheⁿ-le̍k;
在 加 利 利 湖 邊, 枝 葉 茂 盛 青 綠;

Á, khó-sioh ah, hong hut-jiân khí, Lô͘-tek siū-siong hiám chih.
Á, 可 惜 ah, 風 忽 然 起, 蘆 竹 受 傷 險 折.

Siū siong lô͘-tek, Chú chiàu-kò͘ bô at chi̍h;
受 傷 蘆 竹, 主 照 顧 無 折 chi̍h.

Lí thang an-sim, Chú iā kò͘ lí bô lī.
你 thang 安 心, 主 也 顧 你 無 離.

Sè-jîn oán-jiân lô͘-tek chêng-hêng, Ū sî pêng-an sim cheng;
聖 人 宛 然 蘆 竹 情 形, 有 時 平 安 心 清;

Á, khó-sioh ah, hō͘ hut-jiân kàu, Hiám choa̍t-bāng ba̍k-sái lâu.
Á, 可 惜 ah, 雨 忽 然 到, 險 絕 望 目 sái 流.

Siū siong lô͘-tek, Chú chiàu-kò͘ bô at chi̍h;
受 傷 蘆 竹, 主 照 顧 無 折 chi̍h.

Lí thang an-sim, Chú iā kò͘ lí bô lī.
你 thang 安 心, 主 也 顧 你 無 離.

Siū kòe hong hō͘ ô͘ piⁿ lô͘-tek, beh koh bō͘-sēng chheⁿ-le̍k;
受 過 風 雨 湖 邊 蘆 竹, beh koh 茂 盛 青 綠;

Lí sui siū-khó͘ iā ū-sî kòe, Chú beh sù hok ka-pōe.
你 雖 受 苦 也 有 時 過, 主 beh 賜 福 加 倍.

Siū siong lô͘-tek, Chú chiàu-kò͘ bô at chi̍h;
受 傷 蘆 竹, 主 照 顧 無 折 chi̍h.

Lí thang an-sim, Chú iā kò͘ lí bô lī.
你 thang 安 心, 主 也 顧 你 無 離.