《媒合也可以尋著真愛》

| | | 轉寄

「情聖」加油pah!

有一位羅貝家己看佮意一位瑪麗,松丘真歡喜,因為兩人體位無相稱,羅貝iáu一頭燒,我當然順hit-ê勢,就安排in見面。但是講真正ê,一點lóng無樂觀,因為這有一點á違反常理。Hit工in tī角落咖啡一角開講kah iáu算歡喜,雖然hit工「相親」對數真chē,差不多beh客滿,in soah當做無看見,嘴笑目笑、比手畫腳,有時聲音siuⁿ大iáu引起邊a ê人ê注意,這一切情景松丘lóng看在眼內,難免會好奇。In teh講啥物?講kah chiah-ni̍h歡喜?

雖然每到「天堂」(我真佮意án-ne來形容我設計ê「相親」派對現場),tiāⁿ-tiāⁿ無閒kah非常歡喜,不過mā ài chhōe時間偷聽一下,ah,原來瑪麗kā羅貝講kā飼鯊魚有關ê經驗,伊是飼鯊魚高手oh!鯊魚雖然外型驚人,mā會咬人,m̄管生tī大海、飼tī水箱,tiāⁿ-tiāⁿ事故頻傳,但是tī chit位專家嘴中,鯊魚ē-tàng成做一陣可愛ê海豬,lóng非常乖巧溫馴,這mā莫怪羅貝聽kah嘴á開開,有時iáu無顧環境有適合--無、大聲笑出聲。

當時間暗啊,「天堂」teh-beh結束,就chhun in一對ê時,至少mā已經「對看」三~四個點鐘有啊,應該mā看有夠啊,好tńg去厝裡loh!果然最後in雙雙徛起來,kah-ná準備分手各人轉去家己ê厝;一般來講,to̍h算講了一個下晡,但是只要行出「天堂」,in to̍h變成生份ê過路人,因為根據泰瑞薩ê規約,「相親」結果一周內ài回覆,而且阮提醒先mài留通訊方法。

「相親」to̍h是chiah-ni̍h無奈,ài一禮拜了後chiah知結果,實在是hō͘人真討厭ê規矩。chiah-ê男男女女tī「天堂」四目相向、含情脈脈ê款我看chē啊,in行出「天堂」了後kā笑容收起來、互講再見ê君子風範我mā看chē啊,一切tńg來到原點,這只是萍水相逢而已,mā bōe感覺有啥物m̄-tio̍h不忍,因為chia ê「天堂」,像各人teh演一齣戲,戲soah人散,本tio̍h án-ne。但是chit時羅貝、瑪麗戲演完人bōe散,竟然雙雙行向松丘,羅貝giú tio̍h瑪麗,開嘴就講:

「松丘老師,kám ē-tàng kā你講阮互相願意chit-má就進入『交往』階段mah?」

為tio̍h證實所講ê是真的,伊iáu看tio̍h瑪麗,瑪麗m̄-nā隨tìm頭,iáu講:

「我願意!」

老實講,我真想beh in趕緊去買結婚手指,趕緊結婚,趕緊入洞房,á我mā想beh趕緊thàn到媒人錢,就講:

「ē-tàng ah!只要雙方同意,beh án怎進行lóng無問題。」

就án-ne in行出「天堂」,kā手牽咧,另chhōe「天堂」續攤,無淪落成過路人ê運命。

照規約,in進入「交往」階段了後,阮bōe koh kā個人資料Po tī網頁,相關號碼就消失無看tio̍h啊。若是koh再出現,若m̄是「失敗重來」,to̍h是行到「羅瑪大道」─列入愛情榜單去結婚啊,阮ê服務mā結束啊。Chit對「情侶」暫時就m̄免chhap伊;像所有ê動物仝款,chit時siōng驚hō͘人攪擾。一直到有一工羅貝ê老母忽然khà電話來,滿腹僥疑講:

「松丘老師,您好心紹介一位查某囝á hō͘阮kiáⁿ,感恩lah,不過,為啥物伊lóng m̄敢將查某囝á chhōa tńg來厝,一直推辭,到底發生啥物代誌?我真想beh看未來ê新婦生做啥款。」

我感覺tāi-chì有問題,但是tio̍h先kā伊安慰:

「時陣到,伊就會chhōa tńg去厝哩,無chiah-ni̍h緊,免tio̍h急lah!」

Koh隔無gōa久,瑪麗ê老父mā khà電話來,氣phut-phut講: 「in ná ē-sái興師問罪,阮cha-bó͘-kiáⁿ是犯啥物錯誤mah?boài就boài,何必講kah hiah-ni̍h歹看!」

的確,「代誌害liú-liú」,雙方家長對kiāu起來,竟無tńg-se̍h ê餘地,我chit-ê媒人無法度插嘴、無法度鬥相共,只好koh將兩人Po上網,就當啥物tāi-chì lóng無發生仝款,何況Po上Po下,mā lóng真慣習啊,見怪不怪。但是一Po上網,羅貝就khà電話來講:

「松丘老師,我真正chiok佮意伊,但是阮老母棄嫌伊,真反對,我mā無辦法。發生chit件bē爽快ê tāi-chì,真正對伊真抱歉,mā m̄知影是beh如何補救。M̄-koh老師就mài koh再kā我Po起lih啊,這陣á mā無心情koh再看別ê瑪麗,而且老實講,阮暗中iáu有來往。」

「咦,lín暗中iáu有來往?」我gōng-gia̍h kā問。

「只是m̄知影iáu有無明á載--無」伊無奈應。

「既然iáu有來往,就有明á載,兩個人lóng mài Po起lih,lín koh再phah拚一陣á好啊。」我kā下結論。

「bōe-sái,伊Po起lih,我取落來,我bōe-sái影響伊ê權益。」伊ê口氣有淡薄á堅定。

Chit位羅貝ē-sái講是泰瑞薩第一位「情聖」,伊家己完全放棄機會,soah留hō͘「情人」一條活路。不過泰瑞薩iáu感覺真奇怪:既然暗中iáu有來往,應該「落架」khah對,只是kah-ná暗藏祕密,就m̄是外人ē-tàng胡亂猜ê啊。Mā可能是雙方家長chiah冤家,羅貝就先khǹg一粒煙幕彈,kā重點khǹg tī別位;好戲一定tī最後,「情聖」加油啦!

本文出自玉山社出版《媒合也可以找到真愛》